تخمه کدو مرمری خام

 

 • نام محصول               تخمه کدو مرمری خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :                     

 

 kado marmari kham

 

تخمه کدو مرمری نمکی

 

 • نام محصول                تخمه کدو مرمری نمکی
 • نام تجاری :                زرگیل
 • وزن بسته :               80 گرم
 • نوع بسته بندی :         پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :           24 عدد
 • تاریخ مصرف :              9 ماه
 • توضیحات :                     

 

611

 

تخمه کدو گوشتی خام

 

 • نام محصول               تخمه کدو گوشتی خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :                     

 

 kadoo gooshti kham

 

تخمه کدو گوشتی نمکی

 

 • نام محصول               تخمه کدو گوشتی نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :                     

 

 258

 

تخمه کدو مشهدی خام

 

 • نام محصول               تخمه کدو مشهدی خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :                     

 

 

 

تخمه کدو مشهدی نمکی

 

 • نام محصول               تخمه کدو مشهدی نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :                     

 

 mashhadi namaki

 

تخمه کدو قلمی خام

 

 • نام محصول               تخمه کدو قلمی خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :                     

 

 

 

تخمه کدو قلمی نمکی

 

 • نام محصول               تخمه کدو قلمی نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :                     

 

 

 

مغز تخمه کدو خام

 

 • نام محصول               مغز کدو خام
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              180 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          12 عدد
 • تاریخ مصرف :             12 ماه
 • توضیحات :                     

 

 maghz kadoo kham

 

مغز تخمه کدو نمکی

 

 • نام محصول               مغز کدو نمکی
 • نام تجاری :               زرگیل
 • وزن بسته :              80 گرم
 • نوع بسته بندی :        پلاستیک 3 لایه وکیوم
 • تعداد در کارتن :          24 عدد
 • تاریخ مصرف :             9 ماه
 • توضیحات :