فرم ثبت عضویت

 

متقاضیان عضویت می بایست حق عضویت مربوط به درخواست خودرا به شماره حساب 832097659 بانک تجارت به نام شرکت زرین گیل آستان واریز نموده و شماره فیش واریزی و تاریخ پرداخت را در محل مشخص شده درج نمایند.

پس از تأیید شماره فیش واریزی توسط شرکت، به واریزکننده شماره عضویت داده خواهد شد،که این شماره عضویت در قرارداد نیز ذکر می گردد.

حق عضویت دریافت شده، برای مدت 5 سال می باشد و در صورت لغو همکاری قبل از موعد مقرر مبلغ پرداختی به نسبت مدت عضویت محاسبه شده و الباقی به حساب شما برگردانده می شود.

پس از پایان مدت قرارداد 5 ساله، مبلغ قابل پرداخت جهت تمدید عضویت، طبق نرخ تعیین شده از سوی شرکت می باشد.