نقاشی کودکان

شرکت زرین گیل آستان هر ماهه به تعدادی از کودکان عزیز که برای مانقاشی هایی در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی ارسال نمایند،جوایز ارزنده ای به قید قرعه اهدا می نماید و همچنین نقاشی های ارسالی در سایت رسمی شرکت نمایش داده می شود.

موضوع نقاشی اسفند ماه : سین مثل سنجد